23.11.2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych ,,Sztygarka” miało miejsce spotkanie młodzieży z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego
w Katowicach. Celem spotkania było poszerzenie wiadomości zawodowych uczniów
i przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy.
W spotkaniu udział wzięli uczniowie klasy I, III, IV Technikum nr 1 – technik spedytor, uczniowie klasy I Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 i klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 – mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych.
W ramach szkolenia omówiono zagadnienia wchodzące w zakres działań Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego:
1) kontrola
a) przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego, o których mowa w art. 4 pkt 22,
c) przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie i na zasadach określonych
w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,
e) przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt,
g) wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod względem zgodności z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną i prawidłowością ich oznakowania, w zakresie określonym w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych,
h) rodzaju używanego paliwa,
i) dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego,
j) prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
k) przestrzegania czasu pracy:
– przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe,
– osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących przewozy drogowe na jego rzecz;
2) prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydawanie decyzji administracyjnych na zasadach określonych w ustawie, a także podejmowanie innych czynności w niej przewidzianych, w sprawach:
a) licencji wspólnotowej,
b) zezwoleń w międzynarodowym transporcie drogowym i zezwoleń na przewóz kabotażowy,
c) formularzy jazdy,
d) zaświadczeń na międzynarodowy przewóz drogowy,
e) świadectw kierowcy,
f) certyfikatów, o których mowa w art. 30 ust. 10,
g) zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2;
3) podejmowanie czynności dotyczących zezwoleń zagranicznych i zezwoleń ministra właściwego do spraw transportu.