Zespół Szkół Zawodowych ‘Sztygarka’ w Dąbrowie Górniczej

zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

STAŻ – PRACA - SUKCES

Termin stażu 11.02.2018 – 03.03.2018

Partner w projekcie: VITALIS GmbH Gut Wehlitz, Schkeuditz, Niemcy


W ramach zagranicznych praktyk zawodowych ,,Staż – Praca –Sukces” uczniowie kształcący się w zawodach mechanik pojazdów samochodowych , elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy i ślusarz poszerzyli kompetencje zawodowe i umiejętności społeczne.

Zgodnie z przyjętymi we wniosku założeniami każdy z uczestników praktyk zawodowych realizowanych na terenie Niemiec prowadził indywidualny dzienniczek praktyk, w którym opisywał codziennie zadania i czynności realizowane u pracodawcy, zdobyte umiejętności
i kompetencje. Efekty pracy w formie realizacji zadań, nabywania wiedzy i umiejętności zawodowych, umiejętności organizacji pracy własnej i grupowej oraz kształtowanie właściwej postawy były oceniane systematycznie – codziennie przez niemieckiego pracodawcę – opiekuna praktyk. Na zakończenie praktyk pracodawcy niemieccy wystawili uczestnikom projektu pozytywną ocenę realizacji praktyki zawodowej. Ponadto każdy z uczestników projektu otrzymał zaświadczenie potwierdzające pozytywny przebieg praktyk oraz realizację założonych celów wystawione przez Firmę Vitalis GmbH.


Przed wyjazdem na praktyki uczniowie odbyli 30 godzinny kurs języka niemieckiego i 10 godzinny kurs języka angielskiego. Wiedza zdobyta na kursie została potwierdzona skutecznym porozumiewaniem się podczas zajęć na stażu.

Dzięki potrzebie porozumiewania się w języku niemieckim w czasie praktyk uczniowie przełamali barierę językową pozwalającą im na sprawdzenie i poszerzenie umiejętności komunikacji w życiu codziennym i w pracy przy wykorzystaniu języka branżowego.


Podczas pobytu na stażu uczniowie mieli także możliwość rozwoju swoich umiejętności społecznych i adaptacyjnych, które wykorzystywali zarówno w grupie rówieśników jak
i w zespole zawodowym podczas wykonywania pracy.


Pobyt na praktykach był okazją do poznawania kultury niemieckiej, uczenia się tolerancji
i zmiany stereotypowego podejścia do innych kultur. Uczniowie zdobyli informacje na temat rynku pracy oraz cech, umiejętności i postaw młodego pracownika szczególnie oczekiwanych i wymaganych przez pracodawców niemieckich. Pozytywna ocena pracy uczniów ze strony niemieckich pracodawców przyczyniła się do podniesienia ich poziomu samooceny.


Ponadto uczestnicy nabyli umiejętności praktyczne, takie jak: sprawne posługiwanie się mapami, przewodnikami, rozkładami jazdy oraz nauczyli się racjonalnie zarządzać środkami finansowymi i czasem wolnym. Korzyści osobiste jakie uzyskali podczas pobytu w Niemczech to: podniesienie poziomu samooceny, wzrost samodzielności, odpowiedzialności, zwiększenie obowiązkowości, zdyscyplinowanie, umiejętność pracy w zespole oraz asertywność i umiejętność radzenia sobie ze stresem. Zwiększyła się też ich motywacja do nauki, w tym języków obcych oraz wzrosła wiara we własne możliwości, co wpłynęło na podwyższenie aspiracji osobistych i zawodowych.


Zgodnie z przyjętymi we wniosku założeniami projektu w ramach certyfikacji wszyscy jego uczestnicy po pomyślnym zakończeniu stażu otrzymali certyfikaty ukończenia wystawione przez partnera - firmę Vitalis oraz dokument Europass Mobilność, wystawiony zgodnie z międzynarodowymi wymogami. Dokument ten potwierdza zdobyte kompetencje i umiejętności przedstawiając bardzo szczegółowo opis wykonywanych czynności i zadań. Uczniowie otrzymali również zaświadczenie z oceną wystawione przez pracodawcę. Otrzymane dokumenty posłużą im w przyszłości w poszukiwaniu pracy i uczynią ich bardziej atrakcyjnymi dla przyszłych potencjalnych pracodawców.

W projekcie zaplanowaliśmy zastosowanie elementów systemu ECVET. W tym celu podpisana została pisemna umowa o współpracy oraz uzgodniono proces walidacji i uznania osiągniętych efektów uczenia się. W ramach ECVET podpisane zostało Porozumienie o Partnerstwie oraz Porozumienie o programie zajęć, w którym zamieszczono kompetencje i umiejętności oceniane w skali od 1 do 5. Efekty uczenia się zostały zweryfikowane podczas zajęć praktycznych realizowanych w szkole i u pracodawców. Metodą wykorzystaną do weryfikacji nabytych umiejętności były: obserwacja ucznia w pracy, kontrola dziennika praktyk oraz rozmowa z uczniem i pokaz nabytych przez uczestników umiejętności.
FOTORELACJA Z WYJAZDU:
MIEJSCE STAŻU: OŚRODEK FIRMY VITALIS W SCHKEUDITZ/GUT WEHLITZ:


WYCIECZKA DO LIPSKA:


WYCIECZKA DO FABRYKI BMW W LIPSKU:
WYCIECZKA DO DREZNA: