KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH "SZTYGARKA" sporządzony 15.07.2019r.
PUNKT POBORU NIECKA SYSTEM CYRKULACJI NATRYSKI
DATA BADANIA 8.07.2018 8.07.2018 21.05.2018
"BADANIE FIZYKOCHEMICZNE I MIKROBIOLOGICZNE"
"PARAMETRY ODBIEGAJĄCE OD NORMY" W NORMIE W NORMIE W NORMIE
PODEJMOWANE DZIAŁANIA - - -


Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał zbiorczą roczną ocenę wody na pływalni przy ZSZ ,,Sztygarka" załącznik w PDF

"BADANIA JAKOŚCI WODY WYKONYWANE PRZEZ LABOLATORIUM CENTRUM BADAŃ I DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o. W LĘDZINACH Badania przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. W sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach./Dz.U. z 2015r., poz 2016/"

Telefon do Ośrodka Sportowego"Sztygarka"

32 262 36 93